Felhasználási feltételek

1. Bevezető

neptunfilter.hu internetes webcím alatt elérhető weboldalt (Weboldal) a Neptun Filter Kft. üzemelteti és tartja fenn, a továbbiakban: Üzemeltető. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Weboldal igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit.

Üzemeltető adatai

Neptun Filter Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 43.

Telephely: 1165 Budapest, Újszász utca 76.

Üzemeltető elérhetősége

[email protected]

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Weboldal igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit. A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzat módosítását. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt vagy annak bármely részét megszüntesse vagy módosítsa.

A Weboldal használatát az Üzemeltető jelenleg ingyenesen biztosítja.

2. A Weboldal használatának általános feltételei és szabályai

A jelen Szabályzatban és az irányadó jogszabályokban meghatározott korlátok között bárki a Weboldal Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogszabályokat.

Az Üzemeltető weboldalán megjelent tartalmak egészében vagy részben való átvételét csak rel-canonical megkülönböztetéssel támogatja. Ehhez a felhasználónak a következő linket kell az oldala meta tagjébe beírnia: <link href=”https://neptunfilter.hu/eredeti-cikk-cime/” rel=”canonical”/> Az Üzemeltető a Felhasználó weboldalán történő megjelenést rövid kivonattal vagy az első néhány bekezdés átvételével, és a teljes posztra történő hivatkozással is engedélyezi.

A Weboldalon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek tanácsadásként. Ennek következtében az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha valamely Felhasználót vagy más személyt a honlapon szereplő információk nem megfelelősége miatt kár vagy veszteség ér.

3. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és a Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítójaként az Üzemeltetőt illetik meg.

A Weboldal keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom, valamint a Weboldal maga – ideértve többek között a Weboldal kinézetét, logóját, design-ját, szerkesztési elveit, a Weboldal üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteit, megvalósítást – az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

4. Felelősség a Weboldal használatáért

Mivel az Üzemeltető a Weboldalt adott állapotban nyújtja, a Weboldal – ideértve a Weboldal üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Weboldal keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltet nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelőssége a Weboldal használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.

Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldalt, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, – vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés, más adataival történő vagy egyéb visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Bármely jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldalról.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldal keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

5. Vegyes rendelkezések

A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

A Szabályzat elfogadásával létrejövő jelen szerződés regisztrált Felhasználó esetében azonnali hatállyal megszűnik a Weboldal megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának az Üzemeltető általi törlésével vagy a Felhasználó végleges kizárásával, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről és a weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett személy adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatvédelmi tájékoztatója rendelkezik. A szabályzat készült: 2021.05.01., mely a hatálybalépésének is időpontja.

 

Kapcsolat

Akár konkrét árajánlatra, szervizre, alkatrészre vagy tanácsadásra van szüksége, szakmailag felkészült csapatunk várja érdeklődését.

Iratkozzon fel
szakmai hírlevelünkre!

Értesüljön újdonságainkról! Csatlakozzon uszodai és közületi medence gépészeti szakmai közösségünkhöz a hírlevelünkre történő feliratkozással!